§ 1
Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin stosuje się do sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tentester.pl
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów/Kupujących i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem/Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem narzędzi Sklepu.


§ 2
Definicje


1. Sklep internetowy – przez wyrażenie sklep internetowy rozumie się sklep www.tentester.pl
2. Konsument/Kupujący – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca –sklep internetowy www.tentester.pl.
4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin –  regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia –  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta/Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Formularz zwrotu – formularz wysłany na adres e-mail Klienta/ Konsumenta, w wypadku gdy chce on odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym www.tentester.pl
15. Formularz wymiany – formularz wysłany na adres e-mail Klienta/ Konsumenta, w wypadku gdy chce on wymienić produkt zakupiony w sklepie internetowym www.tentester.pl.


§ 3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tentester.pl


§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Zamówienia można dokonać poprzez drogę mailową, na adres e-mail podany w § 3 pkt. 1
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych
a. Imię oraz Nazwisko
b. Adres
c. Numer telefonu
d. Adres e-mail
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podane w § 3.


§ 7
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
6. Składając zamówienie Klient godzi się na otrzymanie zamawianego produktu.
7. Oferowana klasa B oznacza możliwość występowania uszczerbków z zewnętrznej strony oraz możliwość nieznacznego odbiegania nutami zapachowymi od flagowych produktów.
8. Zamawiane produkty są produktami po-wyprzedażowymi, co wiąże się z ich niższą ceną sprzedaży.


§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następującej metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska pobraniowa


§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi/Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.
a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 10
Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument/Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny na adres podany w Regulaminie.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument/Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu w formie elektronicznej.
5. Sprzedawca ma obowiązek, po złożeniu takiego oświadczenia, wysłać Konsumentowi/Klientowi formularz zwrotu drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta/Klienta.
6. Zwrot zostaje uznany, jeżeli Konsument/Klient  wyśle na adres elektroniczny Sprzedawcy potrzebne dokumenty, tj.:
a. potwierdzenie nadania przesyłki na Pocztę Polską na koszt Sprzedawcy
b. wypełniony w pełni formularz zwrotu
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na rachunek bankowy Konsumenta, który musi zostać podany w formularzu zwrotu.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w formularzu zwrotu/wymiany  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 11
Reklamacja, gwarancja i wymiana


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient/Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację bądź chęć wymiany należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
4. W przypadku wymiany produktu na inny, jest to możliwe, gdy odsyłany produkt nie posiada wad ani skaz, których nie posiadał wcześniej.
5. Konsument/Klient musi wcześniej powiadomić Sprzedawcę o chęci wymiany produktu na inny, a Sprzedawca wówczas zobowiązuje się do wysłania formularza wymiany drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta/Klienta.
6. Koszty wymiany produktu ponosi Konsument w przypadku gdy:
a. Konsument/Klient nie ma zastrzeżeń do produktu względem jego wyglądu lub zawartości, jednak wysłany produkt jemu nie odpowiada
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego bądź do żądania wymiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej bądź procedury wymiany należy wysyłać na adres zamieszczony w formularzu zwrotu po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o ich wysyłce.


§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów/Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient/Konsument  wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów/konsumentów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta/Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta/Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient/Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 13
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.